ТӨСЛҮҮД
СҮҮЛИЙН 5 ЖИЛД ГҮЙЦЭТГЭСЭН

“Эрдэнэс таван толгой” ХК
Уурхайн ашиглалтын худгийн засвар үйлчилгээ
MINIS – Mining Infrastructure Investment Support Project
Гидрогеологийн 1:200000-ийн хураангуйлалтай зураглалын ажил
“MCS power” ХХК
Таван толгойн цахилгаан станцын ашиглалтын цооногийн шавхалт, туршилтын ажил
Мянганы сорилтын корпораци
Улаанбаатар хотын усан хангамжын техник эдийн засгийн судалгаа бэлтгэх зорилгоор хийгдсэн хээрийн ажил
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
Ганга нуур орчмын гидрогеологийн болон усны балансын судалгааны ажил

Газрын зураг дээрээс бидний хийсэн ажлын туршлагуудыг харж таны хүссэн газар өрөмдлөг хийсэн туршлага байгаа эсэхийг нягтлаарай